Active

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IIaV1196776254
12/12/2021 18:27
14/12/2021 10:52
23/08/2021 12:30
Данни за производителя
WSAUD A/S
WSA
Друго
ДДС Рег. № / VAT
DK15771100
DK
Lynge
3540
Nymollevej 6
Vladimir Puskaric
+381(63)543-252
vladimir.puskaric.ext@wsa.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Новамед Хелткеър ООД
ЕИК
200914777
BG
PVN
Плевен
5800
Серес 12
Здравко Наков
+359 64 807170
+359 64 807170
zdravko.nakov@novamedhealthcare.com
Данни за търговеца на едро
Новамед Хелткеър ООД
ЕИК
200914777
BG
PVN
Плевен
5800
Серес 12
Здравко Наков
+359 64 807170
+359 64 807170
zdravko.nakov@novamedhealthcare.com
IV-P-T/МИ-536
09/03/2010
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас ІІ а
Разни
UMDNS
11967
Active
Active
Описание на медицинското изделие
1
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G10 105767 0002 Rev. 00
17/02/2025