Начало / Медицински изделия / Cogent ®- ренална и билиарна стентова система

Cogent ®- ренална и билиарна стентова система

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbC4793211080
GTIN
47932
11/07/2017 13:16
11/07/2017 16:04
07/02/2013 12:03
Данни за производителя
Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд.
Мерил Лайф Сайънсиз
Друго
код на производителя
5207017977
IN
София
396191
Муктананд Марг., Чала
Шаган Доноде
+912240479797
chhagan.donode@merillife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКМЕД ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
Столична
София
1336
ж.к. Люлин 1, ул.109, №19, етаж 7
1336
Елена Михайлова
02 989 42 49
02 989 42 49
info@macmedbg.com
Данни за търговеца на едро
МАКМЕД ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
Столична
София
1336
ж.к. Люлин 1, ул.109, №19, етаж 7
1336
Елена Михайлова
02 989 42 49
02 989 42 49
info@macmedbg.com
IV-P-T/МИ-589
26/07/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Сърдечно-съдова система
GMDN
47932
Cogent ®- ренална и билиарна стентова система
Описание на медицинското изделие
L605 Kобалт-хром
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Cogent Балонно разширяемата ренална и билиарна стент система е показана при пациенти, страдащи от етросклероза на бъбречните артерии и се прилага след субоптимална перкутанна транслуминална бъбречна ангиопластика при нова или повторно възникнала атерослеротична лезия и за палиативно лечение на злока
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL25371
14/06/2017
14/06/2017
6900-2015-Ce-IND-NA
30/09/2021