Начало / Медицински изделия / Anti-A (monoclonal), Klon BIRMA - 1

Anti-A (monoclonal), Klon BIRMA - 1

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06А1B1701375464
23/06/2015 13:51
23/06/2015 14:00
28/05/2015 16:15
Данни за производителя
Антитоксин ГмбХ
Антитоксин
Друго
Булстат
DE284320236
DE
Баментал
Индустриещрасе 88
д-р Орвин Вала
0049622386610
atox@antitoxin-gmbh.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕЛТА90М ООД
ЕИК
130469816
BG
SOF
София
1000
ул. "Дунав" 19-А
Радостин Радев
029839649
office@elta90.eu
Данни за търговеца на едро
ЕЛТА90М ООД
ЕИК
130469816
BG
SOF
София
1000
ул. "Дунав" 19-А
Радостин Радев
029839649
office@elta90.eu
IV-Р-Т/MU/050/20.09.2007
20/09/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Реактиви и продукти от реактиви, включително съответните калибратори и контролни материали за определяне на следните кръвни групи: система АВО, резус (С, с, D, E, е), anti-Kell
Кръв и кръвообразуващи органи
GMDN
17013
Anti-A (monoclonal), Klon BIRMA - 1
Anti-A
Предназначено действие, определено от производителя
Тест серуми за кръвни групи
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
D1052200046
12/03/2020