Citrosteril

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
15IIaV5794266317
30/06/2014 17:54
01/07/2014 08:54
28/06/2013 14:45
Данни за производителя
Фрезениус Медикъл Кеър АГ & Ко. КГаА
Друго
номер в търговски регистър
HRB 4019
DE
Бад Хомбург
Марко Цимер
+4961726095461
marco.zimmer@fmc-ag.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Фрезениус Медикъл Кеър Българи
ЕИК
107516166
BG
GAB
Габрово
Камелия Василева Карачолева
+35928463327
kamelia.karacholeva@fmc-ag.com
Данни за търговеца на едро
Фрезениус Медикъл Кеър Българи
ЕИК
107516166
BG
GAB
Габрово
Камелия Василева Карачолева
+35928463327
kamelia.karacholeva@fmc-ag.com
ІVР-Т/МИ-173
07/12/2007
Общи медицински данни за изделието
15 - Продукти и приспособления за лечебни и здравни заведения
Клас ІІ а
Разни
GMDN
57942
Citrosteril
Описание на медицинското изделие
1
5L
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
За гореща дезинфекция на хемодиализни апарати
5 - 25 C
Многократна употреба
F00005157
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 11 05 24492 01235
16/06/2016