5008 bibag 900 g

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV3584943118
30/06/2014 14:33
30/06/2014 14:45
28/06/2013 14:45
Данни за производителя
Фрезениус Медикъл Кеър АГ & Ко. КГаА
Друго
номер в търговски регистър
HRB 4019
DE
Бад Хомбург
Марко Цимер
+4961726095461
marco.zimmer@fmc-ag.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Фрезениус Медикъл Кеър Българи
ЕИК
107516166
BG
GAB
Габрово
Камелия Василева Карачолева
+35928463327
kamelia.karacholeva@fmc-ag.com
Данни за търговеца на едро
Фрезениус Медикъл Кеър Българи
ЕИК
107516166
BG
GAB
Габрово
Камелия Василева Карачолева
+35928463327
kamelia.karacholeva@fmc-ag.com
ІVР-Т/МИ-173
07/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
35849
5008 bibag 900 g
Сух онлайн бикарбонатен концентрат
Описание на медицинското изделие
12
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Извънтелесна бикарбонатна хемодиализа и хемодиафилтрация
Многократна употреба
5060801
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 11 05 24492 01235
16/06/2016