FX 60 classix

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbB4707248915
30/06/2014 12:14
30/06/2014 13:37
28/06/2013 14:45
Данни за производителя
Фрезениус Медикъл Кеър АГ & Ко. КГаА
Друго
номер в търговски регистър
HRB 4019
DE
Бад Хомбург
Марко Цимер
+4961726095461
marco.zimmer@fmc-ag.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Фрезениус Медикъл Кеър Българи
ЕИК
107516166
BG
GAB
Габрово
Камелия Василева Карачолева
+35928463327
kamelia.karacholeva@fmc-ag.com
Данни за търговеца на едро
Фрезениус Медикъл Кеър Българи
ЕИК
107516166
BG
GAB
Габрово
Камелия Василева Карачолева
+35928463327
kamelia.karacholeva@fmc-ag.com
ІVР-Т/МИ-173
07/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Кръв и кръвообразуващи органи
GMDN
47072
FX 60 classix
Описание на медицинското изделие
24
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Хемодиализатор за извънтелесно очистване на кръвта
Еднократна употреба
F00002386
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 11 05 24492 01235
16/06/2016