JANUS OPTIMA CARBOSTENT

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC3417955577
06/02/2014 16:01
06/02/2014 16:23
06/02/2014 13:23
Данни за производителя
CID S.P.A.
CID
Друго
VAT
IT06356990967
IT
SALUGGIA
13040
STRADA CRESCENTINO
EDOARDO TRONCHET
+39 0161 18 26 1
edoardo.tronchet@cidvascular.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
ул. Николай Лилиев 34
Александър Маджаров
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
ул. Николай Лилиев 34
Александър Маджаров
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ - 180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
34179
СЕНТ, СЪДОВ+СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ,ЛЕКАРСТВО
JANUS OPTIMA CARBOSTENT
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Коронарния стент Janus Optima Carbostent е предназначен за приложение като допълнение към процедури за перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика, целящи поддържане на проходимостта на съдовете
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
200910190341009-1010-1011CT
01/10/2014