Acrysof Single Piece IOL

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS3565893805
26/06/2013 17:33
09/07/2013 14:51
26/06/2013 09:12
Данни за производителя
Алкон Лабораторис Инк.
Алкон
Друго
US
08-Ophthalmic and optical devi
US
Ford Worth
76134-2099
6201South Freew
Хилде Виру
+44 1276 673 961
authorised.representative@alcon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул. "Цар Борис III", №201А
Иванка Печева
02/9553696
02/9552012
office@bikomed.net
Данни за търговеца на едро
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул. "Цар Борис III", №201А
Иванка Печева
02/9553696
02/9552012
office@bikomed.net
IV-P-T/МИ-135
23/11/2007
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
GMDN
35658
офталмологичен имплант
Acrysof Single Piece IOL
SP6.0 BICONVEX 13.0 PC ACRYSOF
Описание на медицинското изделие
Мека ВОЛ - Моноблок с ръб; квадратно сечение на ха
акрилат/метакрилат/кополимер
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Вътреочни лещи. За замяна на оперативно отстранена потъмняла леща с цел корекция на афакия.
Еднократна употреба
SA60AT.XXX
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-7664
28/12/2007
07/12/2007
1120720895259
09/04/2017