Acrysof Single Piece IOL

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS3565825341
26/06/2013 16:09
04/07/2013 16:37
26/06/2013 09:12
Данни за производителя
Алкон Лабораторис Инк.
Алкон
Друго
US
08-Ophthalmic and optical devi
US
Ford Worth
76134-2099
6201South Freew
Хилде Виру
+44 1276 673 961
authorised.representative@alcon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул. "Цар Борис III", №201А
Иванка Печева
02/9553696
02/9552012
office@bikomed.net
Данни за търговеца на едро
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул. "Цар Борис III", №201А
Иванка Печева
02/9553696
02/9552012
office@bikomed.net
IV-P-T/МИ-135
23/11/2007
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
GMDN
35658
офталмологичен имплант
Acrysof Single Piece IOL
Асферична мека ВОЛ
Описание на медицинското изделие
Acrysof Single Piece IOL
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Асферична мека ВОЛ - Моноблок с ръб, с жълт филтър за синята светлина, квадратно сечение на хаптиката
Еднократна употреба
SN60WF.XXX
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-7664
28/12/2007
07/12/2007
G1120720895259
09/04/2017